Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

IESPĒJU TELPA

"Iespēju Telpa" ir Eiropas Solidaritātes Korpusa Brīvprātīgā darba projekts, kuru no 01.50.2021 līdz 31.08.2022 realizēja Rīgas jauiešu centrs KAŅIERIS, sadarbībā ar biedrību "Klubs Māja - jaunatne vienotai Eiropai" un Rīgas skolēnu domi.

Projekta mērķi bija: 

 
 1) veicināt Ķengaraga apkārtnes jauniešu iniciatīvu un līdzdalību, kā arī popularizēt Eiropas dimensiju (iespējas, vērtības, Jaunatnes mērķus) Rīgas izglītības iestādēs un citos jauniešos. 
 2) Veicināt brīvprātīgo jauniešu izpratni un kompetences jaunatnes jomā (par jaunatnes organizāciju, skolēnu pašpārvalžu, jauniešu centru un citiem līdzdalības veidiem), kā arī nodrošināt pilnvērtīgu mācīšanās procesu, prasmju pilnveidi un pieredzes veidošanos neformālās izglītības ceļā. 
 
Projekta ietvaros gandrīz gadu kā brīvprātīgie jauniešu centrā darbojās divi jaunieši: Hannah no Austrijas un Pako (īst.v. Francois) no Francijas.
_______________________________________________________
 
Projekta laikā tika īstenotas šādas aktivitātes:
 
 1) Informatīvās vizītes skolās:
 
Kopumā tika īstenotas vīzītes 6 Rīgas skolās (gan Ķengaragā, gan citviet Rīgā) pie 17 dažādām klasēm (no 8. līdz 12.kl.) ar kopējo jauniešu skaitu 394. Vizīšu laikā skolēniem bija iespēja uzzināt par tādām Eiropas programmām kā ERASMUS+ jauniešu apmaiņas, ESK Brīvprātīgais darbs, DiscoverEU), kā arī par līdzdalības un iniciatīvu īstenošanas iespējām tepat Rīgā un Latvijā (piem., dažādās jaunatnes organizācijās, jauniešu centros un Rīgas pašv. jauniešu iniciatīvu konkursos).
 
 2) Aktivitātes, kas saistītas ar KAŅIERA darbību kā Eurodesk tīkla informācijas punktu:
 
KAŅIERIS ir Eurodesk tīkla informācijas punkts, līdzarto viena no galvenajām funkcijām ir Eiropas jaunatnes programmu piedāvāto iespēju informatīva izplatīšana jauniešu vidū (t.sk. Discover EU un Solidaritātes projekti). Lai to realizētu, abiem brīvprātīgajiem bija iespēja kopā ar jauniešiem no citām organizācijām un jauniešu centriem (Klubs Māja, 3D Friends, BaMbuss) īstenot četrus pasākumus Eurodesk kampaņu ietvaros.
 
Pasākuma formāti bija gan tiešsaistē, gan klātienē - tā bija pieredzes stāstu "kafejnīca" virtuālajā SpatialChat platformā; jauniešu apmaiņas simulācija, kur vienkopus tikās latviešu, krievu, franču, vācu un angļu valodā runājoši jaunieši; iespēju pārgājiens Baldones takās, kurā piedalījās arī jaunieši ar ierobežotām iespējām; Iekļaušanas festivāls, kur īpaša uzmanība tika veltīta dažādu jauniešu grupu (nedzirdīgie, LGBTQ+ u.c.) iekļaušanai. Vadošās pasākumu tēmas bija Eiropas vērtības un sniegtās iespējas.
 
 3) Pašu brīvprātīgo realizētas iniciatīvas:
 
Projekta laikā abi jaunieši realizēja tādus pasākumus kā:
- jaunatnes organizāciju brīvprātīgo tīklošanās
- galda tenisa un spēļu vakari
- apzinātības pārgājiens
- dažādu sporta veidu iepazīšana
- labbūtības pikniks
- "Lockdown bike" kampaņa Instagram platformā
- projekta rezultātu un pieredzes vakars u.c.
 
Līdzās šīm, brīvprātīgie īstenoja arī savas iniciatīvas ciešā sadarbībā ar citām organizācijām (piem., spēļu un sarunu vakars ar 3D Friends u.c.).
 
4) Iesaistīšanās ar Rīgas skolēnu domi saistītajās aktivitātēs:
 
Jauniešiem bija iespēja piedalīties tādu pasākumu veidošanā kā "Rīgas skolēnu domes kopsapulce" (enerdžaizeru vadīšana) un "Tikšanās ar Rīgas skolu pašpārvalžu Prezidentu klubu" (informēšana un pieredzes stāsti par Eiropas programmām un iniciatīvu iespējām Rīgā). Jauniešiem bija iespēja uzzināt un izprast, kā un kāpēc darbojas skolu pašpārvaldes un salīdzināt ar pieredzi savās valstīs.
 
5) KAŅIERA ikdienas aktivitātes:
 
Jaunieši iepazinās un apguva KAŅIERA "mazos" darbiņus, piem., telpu rezervācijas, resursu izsniegšana, palīdzība konferenču un semināru organizēšanā, soc.tīklu administrēšana u.c.
________________________________________________________
 

Projektā īstenoto aktivitāšu rezultātā:

- audzis to jauniešu skaits, kas uzzinājuši par jauniešu centru KAŅIERIS un tā piedāvātajām iespējām (bezmaksas telpām, resursiem, informāciju u.c.), līdzarto šo jauniešu ikdienā ienācis vēl viens "rīks" savu iniciatīvu realizēšanai un atbalstam.

- vairota Eiropas vērtību, mērķu un piedāvāto iespēju (Brīvprātīgais darbs, jauniešue apmaiņas, DiscoverEU, Solidaritātes projekti) atpazīstamība vietējo jauniešu vidū. 

- vairota starpkultūru komunikācija un sadarbība. Pateicoties projekta aktivitātēm, vairāk kā iepriekš izdevies vienkopus savest latviešu un krievu valodā runājošus jauniešus. 

- tika stiprināta saikne un sadarbība starp jauniešu centru KAŅIERIS un Rīgas skolēnu domi, kā arī skolu pašpārvalžu pārstāvjiem. KAŅIERIS vairojis savu atpazīstamību arī skolu pašpārvalžu vidū, kurām līdz šim, līdzīgi kā daudziem jauniešiem, nebija pilnībā zināms par jauniešu centra sniegtajām iespējām un pieejamību sadarbībai.

- tika stiprināta jauniešu centra KAŅIERIS un vairāku vietējo Rīgas skolu sadarbība, realizējot skolu vizītes. Pateicoties projektam, izdevies pierādīt, ka jauniešu centri (kā arī jaun.organizācijas) ir ļoti labs resurss skolotāja ikdienas darba atbalstīšanā, un šī sadarbība tiks turpināta arī šajā mācību gadā.

stiprināta KAŅIERA un Rīgas jaunatnes organizāciju sadarbība, apvienojot spēkus dažādu pasākumu realizēšanā projekta ietvaros.

_________________________________________________________

Brīvprātīgo jauniešu mācīšanās rezultāti:

1) brīvprātīgie pilnveidojuši izpratni par jaunatnes centra KAŅIERIS un jaunatnes organizāciju darbību Rīgā, iegūtas zināšanas par skolu pašpārvalžu un Rīgas skolēnu domes darbību. 

2) iepazīti neformālās mācīšanās principi un būtība, izmantotas dažādas NFM metodes - aktivitātēs tiešsaistē un klātienē. Izmantojot NFM pieeju, brīvprātīgie radīja paši savas aktivitātes un pat rīkus (piem., atmiņas kartiņu spēle, ar kuras palīdzību brīvprātīgais pastāstīja par savu pieredzi šajā projektā, vai simulāciju spēle, lai pastāstītu par jauniešu apmaiņām u.c.), ko izmantoja dažādos pasākumos un skolu vizītēs.

3) pilnveidota izpratne par dažādām līdzdalības iespējām (piem., pašpārvaldes, brīvprātīgais darbs jaunatnes organizācijās un jauniešu centros, vienaudžu informēšana par iespējām, dalība dažādās Eiropas programmās, projektu īstenošana vietējā līmenī, dalība diskusijās un forumos u.c.), kā arī celta pilsoniskā līdzdalība un aktīvisms pašos dalībniekos.

4) iegūtas prasmes dažādu pasākumu organizēšanā, sākot no ideju ģenerēšanas, finanšu un resursu plānošanas, kontaktu veidošanas, beidzot ar refleksijas vadīšanu, lai prastu izvērtēt pasākuma kvalitāti un ietekmi.

5) uzlabotas komunikācijas spējas ar citiem jauniešiem, turklāt ne tikai "vienkāršas" komunikācijas veidā, bet, cenšoties nodot citiem jauniešiem svarīgu un vērtīgu informāciju, iedvesmot viņus, celt viņos motivāciju līdzdalībai. 

6) gūta izpratne par Eurodesk tīklu un tā iespējām atbalstīt un informēt jauniešus par Eiropas programmām un Eiropas Jaunatnes mērķiem. 

7) pilnveidota kompetence mācīties - jau no paša sākuma tikai daļa informācijas tika iedota jauniešiem vienkārša stāstījuma vai prezentācijas veidā (un arī tad, izmantojot interaktīvas metodes), jo īpaši svarīgi bija, lai jaunieši paši meklē veidus un avotus informācijai, testē metodes un aktivitātes, vēro un gūst pieredzi no citām aktivitātēm un dod vaļu savai fantāzijai. Kā atzina paši jaunieši, vislabākā mācīšanās esot DAROT.

8) uzlabotas starpkultūru komunikācijas prasmes, ko galvenokārt veicināja starptautiskā vide, kurā dzīvoja un atradās abi brīvprātīgie.

9) dalībnieki uzlabojuši prasmes strādāt gan komandā, gan patstāvīgi, kā arī prasmi risināt konfliktus. 

10) augusi dalībnieku iniciatīva un spēja uzņemties atbildību.

11) pilnveidotas laika un budžeta plānošanas prasmes (rīkojoties ar savu naudu un plānojot aktivitātēm veltāmo laiku), digitālās prasmes (materiālu veidošana digitālajās platformās, saturs soc.tīklos), uzlabotas angļu valodas prasmes un spēja iziet ārpus savas komforta zonas, vairota izpratne par tādiem terminiem kā iekļaušana, solidaritāte un vienlīdzība un veicināta spēja izvērtēt savu mācīšanās pieredzi un izprast mācīšanās nozīmi.

_______________________________________________________

Projekta nr. 2020-3-LV02-ESC11-003655

Projekts "Iespēju Telpa" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.